Kind in Contact - Barendrecht
privacy verklaring
<
Kind in contact, gevestigd aan Windsingel 166 in Barendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
contactgegevens:
Marjolein Langerak: 
info@kindincontact.nl / www.kindincontact.nl / Windsingel 166 in Barendrecht / 06 – 27 14 33 34
 
Indien je na het doornemen van dit privacydocument vragen hebt en contact met me wilt opnemen kan dit via bovenstaande contactgegevens.

Kind in contact hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens  en doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen door zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. 
In dit privacy beleid wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. 
 
Kind in contact  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 - je persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel
   waarvoor deze zijn verstrekt.
   Dit doel en type persoonsgegevens zijn verderop beschreven in dit
   privacy beleid.
 - de verwerking van je persoonsgegevens beperk ik tot enkel die 
   gegevens welke minimaal nodig zijn 
   voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- passende technische en/of organisatorische maatregelen heb
  genomen zodat de beveiliging van
   jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 - geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit 
   wettelijk verplicht en toegestaan is.
 - op de hoogte ben van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je
   hier op wil wijzen en deze zal respecteren.
 
persoonsgegevens die ik verwerk:
Kind in contact verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn trainingen of cursussen. Alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt zullen verwerkt worden. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 - voor- en achternaam
 - adresgegevens
 - telefoonnummer
 - mailadres
 - overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via deze website,
   telefonisch of via correspondentie.
  
De persoonsgegevens die je invult bij een contactformulier of offerteaanvraag, worden gebruikt om je te antwoorden en/of om een bevestiging of offerte te kunnen maken.  Als je gebruik maakt van de diensten van Kind in contact zal je een mail krijgen met de vraag of je toestemming wilt geven om je persoonsgegevens te kunnen bewaren zodat ik kan voldoen aan de Wet AVG. In het geval dat er geen toestemming wordt gegeven zullen de betreffende persoonsgegevens aan het einde van elke maand verwijderd worden. Op de betreffende formulieren staat dit ook aangegeven. 
 
Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt?
Je persoonsgegevens worden door Kind in contact verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 - het verlenen van diensten 
 - het afhandelen van jouw betaling
 - correspondentie over trainingen
 - je te kunnen bellen of mailen indien nodig om dienstverlening uit te
   kunnen voeren
 - je te informeren over wijzigingen van diensten 

Kind in contact verwerkt ook wettelijk verplichte persoonsgegevens zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.
 
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Kind in contact bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 
Om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen ben ik verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar te bewaren. Na de wettelijke bewaartermijn worden de gegevens vernietigd. 
 
gebruik van Cookies, of vergelijkbare technieken:
Kind in contact gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

verstrekking aan derden:
Kind in contact
zal de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie binnen het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien jij mij hier schriftelijk toestemming voor geeft. Kind in contact verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 
minderjarigen:
Kind in contact verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 
beveiliging:
Kind in contact heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Zo heb ik de volgende maatregelen genomen:

 - digitale dossiers zijn opgeslagen en beschermd met een wachtwoord
 - gegevens op papier: in een afgesloten kast in een praktijkruimte
 
rechten omtrent je gegevens:
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van je heb. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen of direct aan een andere partij.